+Räntefritt
+Blancolån
+Checkkredit
+Bostadslån
+Kreditkort
+Ordlista
+Ansök Nu!
Låna Pengar

Om oss

Ordlista man behöver för att låna pengar

Amortering Periodisk avbetalning på lån, i amorteringen ingår inte räntan. Rak amortering är återbetalning i lika stora delar. Amorteringsfrihet Tid under vilken amortering inte behöver göras.

Amorteringstid Den tid under vilken amortering sker.

Annuitet Konstant belopp som låntagare betalar terminsvis och som innefattar både ränta och amortering.

Annuitetslån Lån där summan av ränta och amortering är lika stor under lånets hela löptid. I början betalar man mest ränta och mindre amortering. När räntedelen minskar ökar amorteringsdelen.

Borgen Förbindelse av en eller flera fysiska eller juridiska personer att gentemot långivaren svara för låntagarens betalningar om denne inte skulle fullgöra dessa.

Borgenär Fordringsägare, t.ex. långivare, den som lånat ut pengar.

Borgensman Förbindelse av en eller flera fysiska eller juridiska personer att gentemot långivaren svara för låntagarens betalningar om denne inte skulle fullgöra dessa.

Bottenlån Lån mot pantbrevssäkerhet, kan vara upp till ca 90% av fastighetens marknadsvärde.

Bundet lån Lån vars löptid är indelad i villkorsperioder. En villkorsperiod kan vara indelad i flera räntebindningsperioder. Jämför räntebindningsperiod, villkorsperiod.

Effektiv ränta Det sammanlagda beloppet av räntor och andra kostnader t.ex. aviserings- och uppläggningsavgifter uttryckt som årlig ränta på lånet. Effektiv ränta används för att kunna jämföra vad olika lån kostar. Effektiv ränta kan också anges för olika former av sparande.

Förtidsinlösen Att lösa ett bundet lån innan villkorsperioden har gått ut.

Gäldenär Låntagare

Hypotekslån Lån som lämnas mot inteckningssäkerhet. Kallas även bottenlån och ges inom ca 70 % av bostadens värde.

Konvertering Omläggning av ett lån.

Nominell ränta Ränta utan hänsyn taget till avgifter, inflation mm.

Rak amortering Amortering med lika stort belopp vid varje förfallodag.

Ränta Kredittagarens ersättning för lånet. Räntan består dels av räntebasen, dels av marginalen.

Räntebindningsperiod Del av villkorsperiod då räntesatsen är oförändrad (fast).

Räntesats Räntans storlek uttryckt i procent av aktuell kapitalskuld.

Ränteskillnadsersättning Ersättning som kreditgivaren har rätt att ta ut av låntagare som förtidsinlöser en kredit med bunden ränta. Ränteskillnadsersättningen skall kompensera den ränteförlust som kreditgivaren gör.

Realränta Nominell ränta omräknad med hänsyn till penningvärdeförändringen under en viss period.

Revers Skuldebrev som anger villkor och hur mycket man lånat.

Rörlig ränta Räntan på lånet är kopplad till en jämförränta och kan ändras med omedelbar verkan.

Upplupen ränta Ränta som ackumulerats men ännu ej påförts eller betalats.

Har du synpunkter eller andra förslag är du alltid välkommen att kontakta oss. Skicka epost till info@lana-pengar.com


Räntefritt | Blancolån | Checkkredit | Räntefritt | Blancolån | Checkkredit | Ansök Nu! | Om oss |